Vuông (Square) - Album 2

Con mắt phải học cách lắng nghe trước khi nhìn.