Cây & hoa

Con mắt phải học cách lắng nghe trước khi nhìn.