Con người

Nhiếp ảnh thật là rộng lớn. Trong đó có đủ chỗ cho mọi người.