Phong cảnh

Tôi chụp ảnh bằng tình yêu, nên cố gắng biến mọi việc thành những thực thể nghệ thuật. Nhưng tôi sáng tạo chúng cho chính tôi trước hết, đó mới là điều quan trọng.