Chân dung

Có một điều mà một bức ảnh phải chứa đựng, đó là tính nhân văn của khoảnh khắc.