Vuông (Square) - Album 1

Không ai có quyền áp đặt cách thức cảm nhận, sáng tạo và sáng tác cho người khác, còn tất cả mọi người đều cần được khích lệ trong việc thể hiện bản thân, nhận thức và tình cảm cá nhân và trở nên ngày một tự tin trong sáng tạo.