Vuông (Square) - Album 4

Tôi tin rằng có những thứ sẽ không ai có thể nhìn thấy nếu tôi không chụp ảnh chúng.