Vuông (Square) - Album 4

Máy ảnh là công cụ dạy người ta làm sao để nhìn mà không có máy ảnh.