Vuông (Square) - Album 3

Chiếc máy ảnh là một tấm gương soi có trí nhớ nhưng không biết tư duy.