Vuông (Square) - Album 3

Việc chúng ta quá dễ dàng tạo ra được hình ảnh bề ngoài thường dẫn tới thảm hoạ về sáng tạo.