Nhìn cuộc sống qua khung vuông

Một bức ảnh thực thụ không cần và cũng không thể diễn giải bằng từ ngữ.