Nhìn cuộc sống qua khung vuông

Nếu bức ảnh của bạn chưa đủ tốt, chứng tỏ bạn đứng chưa đủ gần.