Câu chuyện cậu bé đánh giày

Sự lương thiện - đã từng đem cơ hội của anh ta trao cho người khác. Cũng chính sự lương thiện - đã khiến cơ hội của cuộc đời không bỏ qua anh ta